Algemene verkoopsvoorwaarden:


Alle leveringen van Modus Vivendi B.V.B.A. zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en uitdrukkelijk door ons aanvaard worden.

 

  1. Bestellingen Telefonische of mondelinge bestellingen zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot, gelijk aan 15 % van de aankoopprijs (inclusief BTW). Een schriftelijke bevestiging welke niet tegengesproken wordt binnen de volgende 24 uur na ontvangst, is bindend. Indien de koper het contract desalniettemin wenst te annuleren, wordt er bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 15 % van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. Deze schadevergoeding zal in voorkomend geval aangerekend worden op de reeds ontvangen voorschotten. Indien toch een levering wordt uitgevoerd van een mondelinge bestelling, dan kan er geen discussie gevoerd worden over de juistheid van de geleverde artikelen noch over de aantallen.
  2. Leveringstermijn De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij de overeenkomst aangenomen dat het verval van leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt ten gunste van de koper en dat geen boete of schadeloosstelling voor verwijl, bij voormeld geval kan opgelegd worden aan de verkoper.
  3. Waarborg De waarborg is deze gesteld door de producent van de geleverde goederen; deze beperkt zich tot het vervangen der gebrekkig bevonden stukken. In ieder geval verliest de koper zijn recht op verhaal wanneer hij om het even wat aan het geleverde goed verandert.
  4. Aanneming Al onze goederen worden verkocht, genomen en aanvaard in onze magazijnen. Het transport gebeurt op risico van de bestemmeling, en dit zelfs indien het transport door ons zou worden uitgevoerd.
  5. Betaling De betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij Modus Vivendi. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest doen lopen van 1 % per maand ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen en wordt de som onmiddellijk eisbaar, verhoogd met 12 % met een minimum van 100 ten titel van conventionele schadeloosstelling.
  6. Betwisting en rechtsmacht Elke betwisting of protest nopens een factuur moet ons schriftelijk worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst hiervan, zoniet wordt de koop beschouwd als aanvaard. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Kortrijk. Door het trekken van wisselbrieven wordt aan deze bevoegdheid geen afbreuk gedaan.
  7. Schadebeding Zo een factuur onbetaald blijft, meer dan 30 dagen na de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schade tussen partijen overeengekomen, het bedrag van de factuur met 10 % verhoogd worden en dat met een minimum van 100. Deze clausule doet geen afbreuk aan de verplichting van de verwijlintresten hierboven vermeld in 6.
  8. Eigendomsvoorbehoud De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd..Powered by Plenso | © Parketzeep 2009 | Disclaimer